Scott Doyen, Tanya Kelly-Bowry, and Gov. Hickenlooper